Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne
2. Cel i zakres zbierania danych
3. Podstawa przetwarzania danych
4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
5. Pliki „Cookies”
6. Postanowienia końcowe
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem
strony internetowej 2kperformance.pl. jest Krzysztof
Kruk wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą 2Kperformance
Krzysztof Kruk, adres siedziby: 1go Maja 30, 90-741 Łódź, adres do
doręczeń: , NIP: 947-188-35-64, REGON: 100852527, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres
poczty elektronicznej: info@2kperformance.com, dalej „Administrator”,
będący/a jednoczeście Usługodawcą.
2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133,
poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z
dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony
interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że
zbierane przez niego dane są:
1. przetwarzane zgodnie z prawem,
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi
celami,
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w
jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż
jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są
wykorzystywane do:
1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
2. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z
aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej
2kperformance.pl
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
1. Imię i nazwisko,
2. Adres,
3. Adres e-mail,
4. Numer telefonu,
5. NIP,
3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące
sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą
elektroniczną (dane eksploatacyjne):
1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej
lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie
każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi
świadczonej drogą elektroniczną.
3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług
świadczonych drogą elektroniczną.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do
świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach
strony internetowej.
3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność
podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której
dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z
usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z
Regulaminem.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych
jest dopuszczalne m.in. gdy:
1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi
o usunięcie dotyczących jej danych.
2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane
dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia
działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane
dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się
zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania
wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z
realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem
umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).
4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH
POPRAWIANIA
1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które
jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza
prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub
ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji
celu, dla którego zostały zebrane.
3. W celu realizacji uprawnień, o któych mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać
poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na
adres: info@2kperformance.com
5. PLIKI „COOKIES”
1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany
po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z
wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia
usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują sięinformacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony
internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
▪ stałe
2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym
Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików
„cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików
„cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie
swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
6. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń
oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza
dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.